วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผกก.ประชุมประจำเดือน (๘ ธันวาคม ๒๕๕๓)

ตัวอย่างอีกตัวอย่าง ๑ ครับ

วันนี้เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.นิตินาท วิทยาวุฑฒิกุล ผกก.สภ.ป่าแดดได้จัดให้มีการประชุมข้าราชตำรวจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ณ ห้องประชุม สภ. โดยการประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจ - วัสดุอุปกรณ์๋จะต้องมีความพร้อมเสมอ ซึ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้มีปัญหาที่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อไทเก้อร์ที่ได้รับแจกจ่ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้การไม่ได้ ๔ คันจากทั้งหมด ๖ คัน โดยงานป้องกันปราบปรามเคยนำไปซ่อมแซมแต่มีปัญหาเรื่องอะไหล่และอุปกรณ์ที่ไม่มีในท้องตลาดรวมทั้งไม่สามารถหาอุปกรณ์ของยานพาหนะยี่ห้ออื่นเปลี่ยนหรือแทนกันได้ ทำให้เจ้าหน้าที่สายตรวจบางส่วนต้องใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องนี้ ผกก.แจ้งว่าจะรับดำเนินการให้ต่อไป

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ - ให้หมั่นศึกษาและสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวในการลำเลียงยาเสพติดหรือการกระทำผิดอื่นๆ อยู่เสมอเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. การปฏิบัติตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน - ให้ทุกคนนำคู่มือการปฏิบัติที่แจกจ่ายให้ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนโดยให้กำชับ ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วย

๔. การปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรชั้นผู้ใหญ่ - การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ประกอบด้วย รอง ผกก.,สวป.และ สว.สส.ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการตามตารางเวรที่กำหนดไว้นั้นให้บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานในสมุดทุกครั้งโดยให้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพอสมควร

เลิกประชุมเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.

สวป.ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๘ ธันวาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา (จ๋าว่า) สวป.สภ.ป่าแดด ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนชี้แจงภารกิจฯนั้นได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่สายตรวจฯผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.สมบัติ เกษม
๒. ด.ต.ชัยทัต บาลใจ
๓. ด.ต.ทุ่ม มาหาญ
๔. จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ มังคละ
การประชุมวันนี้นอกจากชี้แจงนโยบายเร่งด่วน ๖ เดือนแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลักษณะเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดเช้าของวันนี้แล้วยังได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามนโยบายนี้เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งดังต่อไปนี้
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทุกสายงานจะต้อง
๑) ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดทั้งในและนอกสถานีตำรวจ ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร แต่งกายถูกต้องเป็นระเบียบ มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานีตำรวจ
๒) จริงใจและจริงจังในการปฏิบัติตามโครงการฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๓) พูดคุยและเตือนเพื่อนร่วมงานเสมอว่าจะต้องปฏิบัติโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ให้ความเอาใจใส่ เต็มใจดูแลผู้รับบริการทุกด้าน ต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
๔) ระลึกเสมอว่าการปฏิบัติตามโครงการฯไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้เรา เป็นเพียงปรับปรุงการทำงานของเราให้มีรูปแบบที่ดีขึ้น ไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงมาขึ้นกว่าที่เคยทำ๕) ระลึกเสมอว่าตำรวจทุกคนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการฯ หรือแนวทางการพัฒนาฯ เพราะการดำเนินการจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีของข้าราชการตำรวจทุกคนที่ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯไปสู่จุดหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน
๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ บริการประชาชนให้สมกับคำว่า “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว” มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหลักการ “ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน” ที่มาติดต่อราชการ และปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาคและเสมอเหมือนกันทุกคน
๗) รับการฝึกอบรมและทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอตามหลักการ “เปิดอกคุย เสริมการฝึก สำนึกส่วนรวม”
สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา


เจ้าหน้าที่รับทราบ

ที่ทำไว้นี้เป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับของจริงให้ดูที่บล็อกของผม http://supote2503.blogspot.com/